Biologická ochrana v chovech

V západní Evropě, Americe i Jižní Africe se běžně populace much účinně reguluje prostřednictvím biologické ochrany. Tato metoda je absolutně šetrná vůči chovaným zvířatům, pracovníkům farmy a k životnímu prostředí. Navíc v případě jejího využití nehrozí snížení účinnosti v podobě vzniku rezistence, tak jak tomu je u řady chemických látek.

Metoda je založena na inundativní aplikaci přirozených antagonistů much. Přičemž nejvíce se využívají parazitické vosičky rodu Muscidifurax. Tento drobný hmyz klade svoji vajíčka do muších kukel a tím je zahubí. Vosičky se využívají především v chovech, kde se jako podestýlka využívá sláma nebo separovaná kejda.

V roštových chovech a zejména pak u prasat se využívá dravé mouchy druhu Ophyra aenescens. Její larva napadá a usmrcuje larvy škodlivých much.

Cílem biologické ochrany je zastavit mouchy ještě před tím, než dojde k jejich přemnožení. Proto je vhodné provést první aplikace biologické ochrany již koncem dubna nebo v průběhu května.

Míra účinnosti biologické ochrany je závislá na správném nastavení dávkování a následných pravidelných aplikacích. Dalším faktorem, který může výrazně napomoci úspěšné regulaci much, jsou doplňková preventivní opatření, která spočívají v odstraňování možných líhnišť much.

Obtěžující mouchy způsobují zvířatům prokazatelný stres.Jen zvířata, která nejsou obtěžována mouchami, jsou dokonale spokojená.Tuba, ze které vyletuje dravá moucha Ophyra aenescens.