Často kladené dotazy

OCHRANA Jak funguje biologická ochrana stájí?

Základním principem je využití přirozených nepřátel (antagonistů) škodlivých much. V případě mouchy domáci a bodalky stájové to jsou parazitické vosičky rodu Muscidifurax a dravá moucha druhu Ophyra aenescens. Praztické vosčiky se využívají zejména u krav, kde se jako podestýlka používá sláma. Naopak v chovech na roštech a zejména pak u prasat se používá spíše dravá moucha Ophyra aenescens. Základem dobrého fungování biologického systému ochrany je preventivní načasování první aplikace, správné nastavení dávky a dodržení dalších opatření.

Biologickou ochranou ve stájích v ČR se komerčně zabýváme od roku 2015 po dlouhodobém výzkumu a testování. Zkušenosti a poradenství je tak na velmi vysoké úrovni.

Jaké jsou hlavní výhody biologické ochrany stájí proti proti klasickým metodám fyzikální a chemické?

  • Nehrozí vznik rezistence, jako je tomu u syntetických účinných látek.
  • Neohrožuje zdraví pracovníků ani zvířat.
  • Pokud je správně aplikována, dosahuje vysoké účinnosti.
  • Je v souladu s moderními trendy - minimalizace hygienickcýh a environmentálních rizik.

APLIKACE PRVKŮ BIOLOGICKÉ OCHRANY V jakém období je třeba začít aplikovat biologickou ochranu stájí?

Preventivně v závislosti na výskytu much. Zpravidla to bývá v průběhu května, či na konci dubna.

Jaké zásady aplikace a hygieny musí zaměstnanci stájí především dodržovat pro účinné fungování biologické ochrany?

  • Aplikace začít včas před kalamitvním výskytem much (duben - květen).
  • Odstraňovat potenciální líhniště much (organické zbytky).
  • Provádět pravidelné aplikace stanovené dávky bioagens.

DOTACE Jaké typy chovů si mohou zažádat o dotaci na dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)?

Hospodářství, na kterém žadatel chová hospodářská zvířata, a která jsou předmětem dotace:

-       je vedeno v informačním systému ústřední evidenci hospodářských zvířat (dále jen „ústřední evidence“) pod registračním číslem

-       není zařazeno v systému ekologického zemědělství v souladu s platným zněním zákona
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství,

-       nenachází se na území hlavního města Prahy (pokud se minimálně jeden z objektů pro chov zvířat, uvedený v žádosti o poskytnutí dotace v rámci daného hospodářství, nachází na území hlavního města Prahy, Fond na toto hospodářství neposkytne dotaci).

Kde je možné si zažádat o dotaci na o dotaci na (DŽPZ)?

Žádost se podává na formuláři vydaném Fondem na místně příslušném OPŽL, přičemž místní příslušnost se řídí bydlištěm fyzické nebo sídlem právnické osoby.

 OPŽL – oddělení pro příjem žádostí a LPIS místně příslušného regionálního odboru SZIF (dříve Agentura pro zemědělství a obchod).

Co je rozhodující kritérium pro výpočet výše dotace, počet kusů dojnic nebo plocha chovu?

Počet dojnic.

Pro opatření welfare (zahrnuje biologickou ochranu) bylo v roce 2015 stanoveno 67 EUR/VDJ.

Více - NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat.

Kolik číní dotační částka na 1 dojnici a rok (v Eurech)?

67 EUR/ VDJ / rok

Více:

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Jaké dokumenty a jiné náležitosti je třeba archívovat pro případnou kontrolu na správné využití dotace (DŽPZ)?

Uchovávat obaly

Obaly od jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů uchovává žadatel minimálně po dobu jednoho roku od jejich užití. Je však možné uzavřít smlouvu se společností, která obaly likviduje a získat tak od nich protokol o likvidaci.

Obaly od biologické ochrany nepatří mezi nebezpečné odpady. Neobsahují žádnou nebezpečnou látku, jedná se o plechový spodek, karton a plastové víčko.

Následky nesplnění podmínky:

Pokud žadatel neuchovává obaly a zároveň předloží daňové, účetní nebo jiné doklady k provedení aplikace, sníží se dotace v rámci uvedeného podopatření pro uvedené hospodářství žadatele o 30 %.

 

Uchovávat daňové, účetní nebo jiné doklady

Daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů nebo daňové, účetní nebo jiné doklady o jejich aplikaci formou služeb uchovává žadatel minimálně po dobu 10 let od jejich užití.

Z těchto dokladů musí být patrno, na kterém uvedeném hospodářství byly chemické nebo biologické přípravky aplikovány. Např. poznámka žadatele na faktuře, dodací list k faktuře, na kterém bude uvedeno číslo hospodářství, apod.

Následky nesplnění podmínky:

Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, Fond dotaci na uvedené podopatření v rámci daného hospodářství neposkytne.
 

Vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu podle uvedeného vzoru.